dijous, 20 d’octubre de 2016

GRAMÀTICA DEL CAMINANT XLI. POUS DE GLAÇ I NEU.Si la setmana passada us presentàvem el llibre "Pous de Glaç al Vallès Oriental, avui parlarem de les paraules que s'utilitzaven al voltant de tota aquesta indústria del gel  i que una vegada tot això forma part del passat, molts dels seus mots també han desaparegut del nostre lèxic.
Al marge de les 20 paraules que us presenten avui, també cal fer esment al boll, que és la pellofa que cobreix el gra de blat i d'altres cereals i que s'utilitzava molt per posar entre els pans de glaç perquè no s'enganxessin quan s'emmagatzemaven o es transportaven. Tanmateix, del boll ja vam parlar a la gramàtica del Caminant XIV referida a les feines de la pagesia.
Les 20 paraules d'avui són les següents,

Aigua de neu: Malgrat no he trobat gaire referències sembla ser que era una beguda molt refrescant que es feia amb llimona i mel.

Ataconar: Pitjar amb les mans, peus, etc.. alguna cosa dins una altra.

Atalussar: Donar inclinació a una paret o a una altre construcció.

Bac: Obac, ombrívol.

Carreu: Pedra tallada quadrangularment per a servir en la construcció d’edificis.

Congesta: Massa de neu que es conserva en una clotada de les muntanyes altes.

Emfiteusi: Cessió perpètua o per llarg temps d’un immoble, compensada pel pagament d’un cànon 
anual al qui fa la cessió.

Empouar: Ficar dins d’un pou.

Estora:  Peça de teixit de llata de palma, d’espart, de jonc o d’altra matèria semblant, destinada principalment a cobrir entre d’altres paviments i parets.

Flassada: Manta.

Flassader: Qui fabrica flassades.

Fullaraca: Conjunt de fulles, especialment de fulles seques que han caigut d’arbres i plantes.

Gelera: Lloc on es guarda la neu.

 Maltempsada: Temps molt dolent.

Menestral: Qui professa un ofici o art mecànic.

Pans de glaç: Peces de gel d’aproximadament 20 o 30 cm de gruix i diferents mides d'amplada i llargada segons el pou. A tall d'exemple, els pans de glaç del pou de l'Avencó, feien 120 x 70 cm.

Picó:  Peça massissa de fusta o de metall, posada al cap d’un mànec, que serveix per a picar i posar compacta una capa de terra, de grava, un empedrat, etc.

 Piconar: Pitjar i afermar una massa de terra, grava, pedra o neu amb el picó o altre instrument pesant.

Pitjar: Trepitjar, fer pressió damunt una cosa amb els peus.


Tragineria: Ofici i activitat del traginer.

Per fer aquesta entrada he extret la majoria de definicions de la edició electrònica del diccionari català valencià balear Alcover Moll.

Properament, escoltarem les respostes dins del vent.